Translate
Sök

Miljöarbete

Om vårt miljöarbete

Inför byggnationen av Karlstads Airport fanns det ett aktivt motstånd till flygplatsens placering i närheten av en vattentäkt. Motståndet har hjälpt till att få en så miljöanpassad flygplats som möjligt!

Miljömål och miljöpolicy

Miljöplanen är flygplatsledningens instrument för att åstadkomma en ständig förbättring ur miljösynpunkt. När miljömålen tas fram skall hänsyn tas till lagar och andra krav och flygplatsens miljöaspekter. Hänsyn skall också tas till tekniska möjligheter, ekonomiska krav, drifts- och affärsmässiga krav, tillämplig lagstiftning samt synpunkter från intressenter ex. hyresgäster/operatörer, passagerare, grannar, organisationer mm. Karlstad Airport tar också stor hänsyn till miljöpolicyn som utgör grunden för vårt miljöarbete. Miljöpolicyn kan du läsa längre ned på sidan.

På Karlstad Airport har vi under flera år arbetat hårt med att minska vår energiförbrukning. Vi har termofotograferat våra byggnader för att minimera energiförlusterna, ändrat rutiner, bytt till LED-belysning, behovsstyrt ventilation mm. Under 2012 bytte vi även vårt värmesystem från el till bergvärme. Åtgärderna har inneburit att vi under perioden 2005-2013 minskat vår energiförbrukning med över 40%! Under 2014 har vi byggt 2 hangarer. Dessa värms huvudsakligen upp med luftvärmepump för att hålla nere energiförbrukningen i förhållande till ökad uppvärmd volym. Vi kommer att fortsätta att följa teknikutvecklingen och försöka minska vår energiförbrukning ytterligare.

Vi arbetar även med ett projekt sedan ett år tillbaka för att öka den biologiska mångfalden på stråkytorna runt landningsbanan på flygplatsen. Markområdena runt flygplatsen har visat sig gynna känsliga växter och insekter som kräver hävd och näringsfattiga marker. Vi slår ytorna en gång/år och samlar upp och transporterar bort gräset.

Under kommande år kommer vi att försöka hitta ett alternativ till vårt fordonsbränsle och vi kommer också att arbeta för att minska mängden hälso- och miljöfarliga kemikalier som används på flygplatsen. Kemikalierna kommer att tas bort eller ersätts med en miljövänligare produkt där det är möjligt.

Ladda ner vår Miljöpolicy

Fly Green Fund

Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor. Målet är att tillsammans kickstarta marknaden för bioflygbränsle i Norden. Fly Green Fund har både företagskunder som betalar via årskontrakt och privata kunder som betalar med Swish.

Klimatkompensera flygbränsle och swisha Fly Green Fund

Hur gör jag för att klimatreducera?

  • Privatresenär. Välj den summa du vill swisha – till 123 131 4137. Skriv Värmland och din mail-adress i meddelarfältet.
  • Företag/arbetsgivare. Teckna årsavtal, kontakta Carl Hallgren eller Gunnar Johansson för mer information.

Besök Fly Green Fund

Miljöcertifierad

På Karlstad Airport arbetar vi aktivt och strukturerat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 för att minska vår miljöpåverkan. Vi är även miljöcertifierade enligt miljöstandarden ISO 14001. Årliga miljörevisioner ställer höga krav på vårt miljöarbete i form av miljösäkrade anläggningar, rutiner och instruktioner. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet så att den ska ha en så liten påverkan på miljön som möjligt.

Miljöfakta

Verksamheten vid Karlstad Airport ger utsläpp till mark, vatten och luft. Omgivningen påverkas även av ljud/buller från flygtrafiken. Genom provtagningar och mätningar arbetar vi för att minimera påverkan.

Den miljöpåverkan som orsakas av Karlstad Airports egen verksamhet utgörs av utsläpp till luft från fordon, brandövningar, drivmedelshantering mm. Vidare sker utsläpp till vatten från bland annat en egen reningsanläggning vid Karlstad Airport.

Avisning av flygplan

Vintertid måste flygplanen avisas och detta görs med hjälp av att en varm blandning av glykol och vatten sprutas på planen som står på plattan utanför terminalen. Överbliven vätska som hamnar på plattan sugs upp med en sopsug och töms i ett ledningsdike som mynnar i en glykoldamm. Kvarvarande vätska på plattan sköljs med hjälp av regnvatten mot ledningsdiket och rinner till glykoldammen. Snö som är förorenad med glykol placeras på en speciell snöplatta där smältvattnet rinner ner i en uppsamlingsbrunn för vidare transport till glykoldammen.

Avisning av bana

För att planen skall kunna starta och landa måste det vara bra bromsvärden på rullbanan. Banan får inte saltas som en vanlig väg då inte planen tål saltet därför måste andra medel användas. På Karlstad Airport används i första hand mekanisk bearbetning med våra maskiner som plogar, sopar och blåser bort snö och is, därefter sandas banan vid behov. Vid svår väderlek i form av underkylt regn och svår isbildning på banan används ett kvävebaserat gödningsmedel, Urea, för att få bra bromsvärden och detta inträffar mellan 0-4 ggr/år.

Alla kemikalier som läggs ut på rullbanan måste samlas upp och tas omhand och rullbanan är därför byggd för detta ändamål. Rullbanan inklusive veckade skuldror (75 x 2516 m) har försetts med tät beläggning och konstruktionen med skuldror förhindrar att föroreningar hamnar utanför den asfalterade delen. När urea läggs ut på banan samlas det upp i dagvattenbrunnar i skuldrans veck och leds till en damm på 12000 m3. Automatisk provtagning på utgående vatten sker ständigt och tas ut i form av dygns- och veckoprov som lämnas in till laboratoriet för analys. Karlstad Airport är en av få flygplatser med ett uppsamlingssystem för kemikalier som läggs ut på banan.

Rening av förorenat vatten

Till våren/sommaren renas det glykol- och ureaförorenade vattnet biologiskt genom tillsats av fosfor, syre och värme. Regelbundna vattenprovtagningar visar hur reningen fortskrider och när vattnet är rent.

Brandövningar

All personal som arbetar kring flygplanen är även utbildade brandmän. För att kunna upprätthålla sina kunskaper har flygplatsen en brandövningsplats på området. Övning sker på en övningsmodul som är placerad på en betongplatta. Under första kvartalet 2015 kommer en konvertering av övningsbränsle ske, från flygfotogen till gasol. Karlstad Airport kommer därmed att få en modernare övningsplats där föroreningar i släckvattnet minimeras. Vid övning med skum som släckmedel samlas skumrester upp i en tank. Skumresterna skickas sedan på destruktion.

Grund- och ytvatten

För att säkerställa att inga föroreningar når grund- och ytvatten tas prover i 9 grundvattenhål och 3 vattendrag i området runt flygplatsen upp till 4 ggr/år. På dessa provplatser kan en förorening upptäckas och åtgärder kan vidtas för att förhindra ytterligare spridning.

Buller

För att minska bullerstörningar är det viktigt att flyget följer fastställda flygvägar i luften. Flygvägarna har fastlagts i tillstånden med utgångspunkt från att tätorterna Karlstad, Kil, Forshaga, Deje, Skåre, Edsvalla och Vålberg ska utsättas för minsta möjliga störning. Alla flygmaskiner har en transponder som sänder ut en radarsignal och tidpunkt, flyghöjd, flygplanstyp, flightnummer och destination registreras. Varje kvartal kontrolleras alla plan för att säkerställa att de flugit rätt.

Laddare för elbil

På vår korttid/dygnsparkering som är belägen utanför terminalbyggnaden, innanför bommen, har vi installerat stolpar med eluttag för laddning av elbil. Laddstolparna är belägna mitt på parkeringens östra sida och det finns 6 st tillgängliga platser. Bilägaren ansluter sin egna laddkabel i ett normalt jordat uttag i laddstolpen. Uttagen är avsedda för långtidsladdning och ger 10A/230V max. Kostnaden för el till laddning av elbil bjuder vi på, man betalar alltså endast ordinarie p-avgift för denna parkering.

För mer information om vårt miljöarbete, kontakta mig!