fbpx

Information om sommaren

Expandera meddelandet

Information om sommaren

Under sommaren har Air LEAP uppehåll i sin trafik och startar sina turer till Arlanda 26/8 igen. Under tiden kommer en del ombyggnationer att ske på vår bana. Piloter hittar info om detta i AIP SUP och NOTAM.
Restaurangen Bistro Airport håller stängt under hela juli och öppnar åter på torsdag 1 augusti. Välkommen då!

Minimera meddelandet
Translate
Sök

Miljöarbete

Om vårt miljöarbete

Inför byggnationen av Karlstads Airport fanns det ett aktivt motstånd till flygplatsens placering i närheten av en vattentäkt. Motståndet har hjälpt till att få en så miljöanpassad flygplats som möjligt!

Miljömål och miljöpolicy

Verksamhetsplanen är flygplatsledningens instrument för att åstadkomma en ständig förbättring ur miljösynpunkt. När miljömålen i verksamhetsplanen tas fram ska hänsyn tas till lagar och andra krav och flygplatsens miljöaspekter. Hänsyn ska också tas till tekniska möjligheter, ekonomiska krav, drifts- och affärsmässiga krav, tillämplig lagstiftning samt synpunkter från intressenter ex. hyresgäster/operatörer, passagerare, grannar, organisationer mm. Karlstad Airport tar också stor hänsyn till miljöpolicyn som utgör grunden för vårt miljöarbete. Miljöpolicyn kan du läsa längre ned på sidan.

Flygplatsen arbetar ständigt med att försöka minska sin energiförbrukning och följa teknikutvecklingen. Flygplatsens värmesystem utgörs idag av bergvärme och vi arbetar med att byta ut all gammal belysning till LED. Alla våra dieselfordon går numera på det fossilfria bränslet EcoPar Bio. Bränslet tillverkas av slakteriavfall och oljeväxter.

Vi arbetar även med ett projekt sedan ett år tillbaka för att öka den biologiska mångfalden på stråkytorna runt landningsbanan på flygplatsen. Markområdena runt flygplatsen har visat sig gynna känsliga växter och insekter som kräver hävd och näringsfattiga marker. Vi slår ytorna en gång per år och samlar upp och transporterar bort gräset.

Ladda ner vår Miljöpolicy

Fly Green Fund

Fly Green Fund är en ekonomisk förening, utan vinstintresse, som ger företag och privatpersoner möjlighet att reducera sitt klimatavtryck vid flygresor. Målet är att tillsammans kickstarta marknaden för bioflygbränsle i Norden. Fly Green Fund har både företagskunder som betalar via årskontrakt och privata kunder som betalar med Swish.

Klimatkompensera flygbränsle och swisha Fly Green Fund

Hur gör jag för att klimatreducera?

  • Privatresenär. Välj den summa du vill swisha – till 123 131 4137. Skriv Värmland och din mail-adress i meddelarfältet.
  • Företag/arbetsgivare. Teckna årsavtal, kontakta Carl Hallgren eller Gunnar Johansson för mer information.

Besök Fly Green Fund

Miljöcertifierad

På Karlstad Airport arbetar vi aktivt och strukturerat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 för att minska vår miljöpåverkan. Vi är även miljöcertifierade enligt miljöstandarden ISO 14001. Årliga miljörevisioner ställer höga krav på vårt miljöarbete i form av miljösäkrade anläggningar, rutiner och instruktioner. Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet så att den ska ha en så liten påverkan på miljön som möjligt.

Avisning av flygplan

Vintertid måste flygplanen avisas för att få bort snö och is från flygplanskroppen. Detta görs med hjälp av att en varm blandning av glykol och vatten sprutas på planen som står på plattan utanför terminalen. Överbliven vätska som hamnar på plattan sugs upp med hjälp av ett sugfordon och töms i en container. Den överblivna vätskan skickas sedan vidare till en entreprenör som tillverkar en ny glykolprodukt av den. Kvarvarande vätska på plattan sköljs med hjälp av regnvatten mot ledningsdiket och rinner till flygplatsens miljödammar. Snö som är förorenad med glykol placeras på en speciell snöplatta där smältvattnet rinner ner i en uppsamlingsbrunn för vidare transport till miljödammarna. I dammarna sker sedan en biologisk rening av vattnet.

Avisning av bana

För att planen skall kunna starta och landa måste det vara bra bromsvärden på rullbanan. Banan får inte saltas som en vanlig väg då inte planen tål saltet därför måste andra medel användas. På Karlstad Airport används i första hand mekanisk bearbetning med våra maskiner som plogar, sopar och blåser bort snö och is, därefter sandas banan vid behov. Vid svår väderlek i form av underkylt regn och svår isbildning på banan används ett kvävebaserat gödningsmedel, Urea, för att få bra bromsvärden och detta inträffar mellan 0-4 ggr/år.

Alla kemikalier som läggs ut på rullbanan måste samlas upp och tas omhand och rullbanan är därför byggd för detta ändamål. Rullbanan inklusive veckade skuldror (75 x 2516 m) har försetts med tät beläggning och konstruktionen med skuldror förhindrar att föroreningar hamnar utanför den asfalterade delen. När urea läggs ut på banan samlas det upp i dagvattenbrunnar i skuldrans veck och leds till flygplatsens miljödammar. Automatisk provtagning på utgående vatten sker ständigt och tas ut i form av dygns- och veckoprov som lämnas in till laboratoriet för analys. Karlstad Airport är en av få flygplatser med ett uppsamlingssystem för kemikalier som läggs ut på banan.

Rening av förorenat vatten

Till våren/sommaren sker en biologisk rening av det glykol- och ureaförorenade vattnet. Regelbundna vattenprovtagningar visar hur reningen fortskrider och när vattnet är tillräckligt rent att släppas ut i intilliggande vattendrag.

Brandövningar

All personal som arbetar kring flygplanen är även utbildade brandmän. För att kunna upprätthålla sina kunskaper har flygplatsen en brandövningsplats på området. Övning sker på en övningsmodul som är placerad på en tät betongplatta. Sedan 2015 övar flygplatsen med gasol som övningsbränsle, vilket inte ger några föroreningar i släckvattnet. Vid övning med släckskum som släckmedel samlas skumrester upp i en tank. Skumresterna skickas sedan på destruktion.

Grund- och ytvatten

För att säkerställa att inga föroreningar når grund- och ytvatten tas prover i åtta grundvattenhål och fem vattendrag i området runt flygplatsen upp till fyra gånger per år. På dessa provplatser kan en eventuell förorening upptäckas och åtgärder kan vidtas för att förhindra ytterligare spridning.

Buller

För att minska bullerstörningar är det viktigt att flyget följer fastställda flygvägar i luften. Flygvägarna har fastlagts i tillstånden med utgångspunkt från att tätorterna  Kil, Forshaga,  Skåre, Edsvalla, Vålberg och delar av Karlstad ska utsättas för minsta möjliga störning. Alla flygmaskiner har en transponder och med hjälp av flygplatsens radar kan flygplanstyp, flightnummer, tidpunkt, flyghöjd och destination registreras. Varje kvartal kontrolleras alla plan via ett uppföljningssystem för att säkerställa att de flugit rätt.

Laddare för elbil

På vår korttid/dygnsparkering som är belägen utanför terminalbyggnaden, innanför bommen, har vi installerat stolpar med eluttag för laddning av elbil. Laddstolparna är belägna mitt på parkeringens östra sida och det finns sex stycken tillgängliga platser. Bilägaren ansluter sin egen laddkabel i ett normalt jordat uttag i laddstolpen. Uttagen är avsedda för långtidsladdning och ger 10A/230V max. Kostnaden för el till laddning av elbil bjuder vi på, man betalar alltså endast ordinarie p-avgift för denna parkering.

För mer information om vårt miljöarbete, kontakta mig!